عربی امروز

آموزش عربی

طرح درس سالانه

جمعه چهاردهم اسفند ۱۳۸۸
به نام خدا

 

 

طرح درس سالانه عربی یک سال تحصیلی 89/88 دبیرستان شبانه روزی مفتح منطقه زرین آباد

طراح : احمد می می – دبیر عربی

ارزشیابی

اهداف جزئی

درس

اهداف کلی

هفته

    مهر ماه 88                                                                

 

 

 

* شیوه ترجمه متون دروس

*یادآوری فعل ونشانه های آن

* یادآوری فعل ماضی ومضارع

* یادآوری ساختار فعل امر مخاطب

* یادآوری ضمایر مرفوعی

 

 

1

یارب...

 

 

 

 

مرور قواعد عربی راهنمائی

 

اول

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس1 به کمک دانش آ موزان

 

 

*یادآوری اسم ونشانه های آن

*یاد آوری مثنی /جمع سالم/جمع تکسیر

*یادآوری حروف جر

 

 

1

یارب...

 

 

مرور قواعد عربی راهنمائی

 

دوم

 

 

*پرسش کلاسی

 

 

 

*یاد آوری جمله اسمیه وفعلیه وجارومجرور

*یاد آوری وزن کلمات

 

1

یارب...

 

 

 

مرور قواعد عربی راهنمائی

 

سوم

 

پرسش کلاسی از قواعد وترجمه درس اول

 

 

حل تمارین درس اول

 

 

 

 

 

 

 

1

یارب...

 

 

 

 

مرور قواعد عربی راهنمائی

 

چهارم

 

 

طرح درس سالانه عربی( 1) سال تحصیلی 89/88 دبیرستان شبانه روزی مفتح منطقه زرین آباد

طراح : احمد می می – دبیر عربی

ارزشیابی

اهداف جزئی

درس

اهداف کلی

هفته

    آبان ماه 88                                                                

 

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس2 به کمک دانش آ موزان

 

*آموزش فعل ثلاثی مجرد

*آموزش فعل ثلاثی مزید ومعرفی باب های :

1-افعال 2- تفعیل3-مفاعله

*آموزش کاربرد باب های  1-افعال 2- تفعیل3-مفاعله

 

 

 

2

زیاره الحبیب

 

 

 

تجزیه فعل:

ثلاثی مزید ومجرد

 

 

 

اول

 

برگزاری آزمون ماهیانه

 

حل تمارین درس دوم

 

 

 

2

زیاره الحبیب

 

تجزیه فعل:

ثلاثی مزید ومجرد

 

 

دوم

 

*ترجمه درس3 به کمک دانش آ موزان

 

 

آموزش باب های

تفعل ، تفاعل ،افتعاال، انفعال ،استفعال ومعرفی برخی از کاربرد های آنها

 

 

3

التلمیذ المثالی

 

 

 

تجزیه فعل:

ثلاثی مزید ومجرد

 

 

سوم

 

 

پرسش کلاسی

 

 

 

 

حل تمارین درس سوم

 

 

 

3

التلمیذ المثالی

 

تجزیه فعل:

ثلاثی مزید ومجرد

 

 

چهارم

 

 

طرح درس سالانه عربی یک سال تحصیلی 89/88 دبیرستان شبانه روزی مفتح منطقه زرین آباد

طراح : احمد می می – دبیر عربی

ارزشیابی

اهداف جزئی

درس

اهداف کلی

هفته

    آذر ماه 88                                                                 

 

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس4 به کمک دانش آ موزان

 

 

 

* آموزش جامد ومشق

*معرفی انواع مشتق

آموزش اسم فاعل واسم مفعول

 

4

العبره

 

تجزیه اسم :

جامد ومشتق

 

اول

 

برگزاری آزمون ماهیانه

 

حل تمارین درس چهارم

 

4

العبره

 

تجزیه اسم :

جامد ومشتق

 

 

دوم

 

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس5 به کمک دانش آ موزان

 

اموزش ادامه مشتقات :

اسم زمان ، اسم مکان ، صفت مشبهه ، اسم مبالغه ، اسم تفضیل

 

5

مشاهد من الحیاه البسیطه

 

 

 

تجزیه اسم :

جامد ومشتق

 

سوم

 

پرسش کلاسی

 

*آموزش تجزیه اسم: تعداد، جنس ، جامد ومشتق ونوع مشتق

* حل تمارین درس پنجم

 

5

مشاهد من الحیاه البسیطه

 

 

 

تحلیل صرفی

 

 

چهارم

  

طرح درس سالانه عربی یک سال تحصیلی 89/88 دبیرستان شبانه روزی مفتح منطقه زرین آباد

طراح : احمد می می – دبیر عربی

ارزشیابی

اهداف جزئی

درس

اهداف کلی

هفته

دی ماه 88                                                                

 

پرسش کلاسی

 

 

 

 

 

 

 

*آموزش تجزیه فعل :

نوع فعل ، صیغه ، ثلاثی مجرد / ثلاثی مزید ازکدام باب ثلاثی مزید

* حل نمونه سوالات امتحانی

 

 

5

مشاهد من الحیاه البسیطه

 

 

تحلیل صرفی

 

اول

امتحانات نوبت اول

 

 

دوم

امتحانات نوبت اول

 

 

سوم

امتحانات نوبت اول

 

 

چهارم

  

طرح درس سالانه عربی یک سال تحصیلی 89/88 دبیرستان شبانه روزی مفتح منطقه زرین آباد

طراح : احمد می می – دبیر عربی

ارزشیابی

اهداف جزئی

درس

اهداف کلی

هفته

بهمن ماه 88                                                                

 

 

 

 

*بررسی قواعد درس ششم

 

 

*آموزش ضمیر و انواع آن

*آموزش ضمایر منفصل و متصل

*آموزش ضمایر منفصل مرفوع و نقش آنان در جملات

* آموزش ضمایر منفصل منصوب و نقش آنان در جملات

*آموزش ضمایر متصل مرفوع و نقش آنان درجملات

*آموزش ضمایر متصل به سه قسم و نقش متفاوت  آنان درجملات

 

 

 

 

 

التجربة

 

 

 

 

 

الضمیر

 

 

 

 

 

 

اول

 

 

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس6 به کمک دانش آ موزان

 

 

*آموزش ضمیر و انواع آن

*آموزش ضمایر منفصل و متصل

*آموزش ضمایر منفصل مرفوع و نقش آنان در جملات

* آموزش ضمایر منفصل منصوب و نقش آنان در جملات

*آموزش ضمایر متصل مرفوع و نقش آنان درجملات

*آموزش ضمایر متصل به سه قسم و نقش متفاوت  آنان درجملات

 

 

 

التجربة

 

 

الضمیر

 

 

دوم

 

 

*پرسش کلاسی

*حل تمرینات درس ششم

 

 

*آموزش ضمیر و انواع آن

*آموزش ضمایر منفصل و متصل

*آموزش ضمایر منفصل مرفوع و نقش آنان در جملات

* آموزش ضمایر منفصل منصوب و نقش آنان در جملات

*آموزش ضمایر متصل مرفوع و نقش آنان درجملات

*آموزش ضمایر متصل به سه قسم و نقش متفاوت  آنان درجملات

 

 

التجربة

 

 

الضمیر

 

سوم

 

*بررسی قواعد درس هفتم

*ترجمه درس7 به کمک دانش آموزان

 

 

*آموزش اسم موصول و انواع آن

*اموزش اسم موصول عام و کاربرد "من" برای جانداران و"ما" برای اشیاء

*آموزش اسم موصول خاص و جدول کامل صیغه های آن

 

 

 

الهجرة

 

 

الاسم الموصول

 

چهارم

 

 

طرح درس سالانه عربی یک سال تحصیلی 89/88 دبیرستان شبانه روزی مفتح منطقه زرین آباد

طراح : احمد می می – دبیر عربی

ارزشیابی

اهداف جزئی

درس

اهداف کلی

هفته

اسفند ماه 88                                                                

 

*پرسش کلاسی

*حل تمرینات درس هفتم

 

 

*آموزش اسم موصول و انواع آن

*اموزش اسم موصول عام و کاربرد "من" برای جانداران و"ما" برای اشیاء

*آموزش اسم موصول خاص و جدول کامل صیغه های آن

 

الهجرة

 

الاسم الموصول

 

اول

 

*امتحان

 

ارزشیابی از دروس گذشته

 

 

 

دوم

 

*بررسی قواعد درس هشتم

*ترجمه درس 8 به کمک دانش آموزان

 

 

 

*آموزش کلمات معرب وانواع اعراب

*آم.زش کلمات  مبنی و انواع  بناء

*آموزش اعرابهای مخصوص اسم و فعل مضارع

آموزش اعراب مشترک میان فعل و اسم

 

توبة الثّعلب

 

المعرب و المبنی

 

سوم

 

*پرسش کلاسی

*حل تمرینات درس هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*آموزش کلمات معرب وانواع اعراب

*آم.زش کلمات  مبنی و انواع  بناء

*آموزش اعرابهای مخصوص اسم و فعل مضارع

آموزش اعراب مشترک میان فعل و اسم

 

توبة الثّعلب

 

 

 

 

المعرب و المبنی

 

 

 

 

 

 

چهارم

 

 

 

طرح درس سالانه عربی یک سال تحصیلی 89/88 دبیرستان شبانه روزی مفتح منطقه زرین آباد

طراح : احمد می می – دبیر عربی

ارزشیابی

اهداف جزئی

درس

اهداف کلی

هفته

    فروردین ماه 89                                                                

تعطیل

 

 

اول

تعطیل

 

 

دوم

 

*بررسی قواعد درس نهم

*ترجمه درس 9 به کمک دانش آموزان

 

 

آشنايي با جمله هاي فعليه و تشخيص فاعل و آنواع آن ، شناخت فعل لازم ومتعدي و مفعول به ، تشخيص جار و مجرور

 

 

 

حسن العاقبة

 

 

جمله ي فعليه (فعل ، فاعل ، مفعول ، جار و مجرور)

 

سوم

 

*پرسش کلاسی

*حل تمرینات درس نهم

 

آشنايي با جمله هاي فعليه و تشخيص فاعل و آنواع آن ، شناخت فعل لازم ومتعدي و مفعول به ، تشخيص جار و مجرور

 

 

 

حسن العاقبة

 

 

 

 

 

 

جمله ي فعليه (فعل ، فاعل ، مفعول ، جار و مجرور)

 

چهارم

 

طرح درس سالانه عربی یک سال تحصیلی 89/88 دبیرستان شبانه روزی مفتح منطقه زرین آباد

طراح : احمد می می – دبیر عربی

ارزشیابی

اهداف جزئی

درس

اهداف کلی

هفته

    اردیبهشت ماه 89                                                                

 

*امتحان

 

 

 

 

ارزشیابی از دروس گذشته

 

 

 

 

اول

 

*بررسی قواعد درس دهم

*ترجمه درس 10 به کمک دانش آموزان

 

 

*آموزش جمله اسميه

*آموزش مبتدا و خبرو انواع آن

 

فيه شفاءَ للنّاس

 

 

 

 

جمله اسميه و مبتدا و خبر و انواع آن

 

دوم

 

*پرسش کلاسی

*حل تمرینات درس دهم

 

*آموزش جمله اسميه

*آموزش مبتدا و خبرو انواع آن

 

فيه شفاءَ للنّاس

 

 

جمله اسميه و مبتدا و خبر و انواع آن

 

سوم

 

*حل نمونه سوالات امتحانی

 

 

بررسی جمله اسمیه وفعلیه در درس10

 

 

 

چهارم

لینک ثابت

نوشته شده در ساعت 21:31 توسط الف. م


مستدام باشید


Powered by BLOGFA
Designed by YAS THEME
خروجی وبلاگ